[Calgary]Tutoring|Math/Physics Tutoring|근무방식협의결정|시급협의결정|팁없음|방향해당없음|

지역 : Calgary

지역 내 위치 : 해당없음

상세주소 : 비공개

근무방식 : 협의결정

급료 : 시급 협의결정

팁 여부 : 없음

연락처 : https://open.kakao.com/me/tutordoh

 

Grade 9 - 12 대상 수학/물리 과외(Tutoring)

고등학생  대상으로 수학 또는 물리 과외 해드립니다.

우리나라 말 또는 영어로 교육 가능합니다.

약력

  • 2012년 서울 고려대학교 토목환경공학과 졸
  • 現 University of Calgary 공과대학 Masters Program 재학 중
  • 한국 수학 학원 시간 강사 3년 (중고등 수학)

수업방식: 온라인(Zoom 사용) 또는 대면 수업(Calgary 내) 중 원하는 방식

시급: 협의 결정

연락처: https://open.kakao.com/me/tutordoh

(카카오톡 오픈챗)

감사합니다.

전체 0

전체 314
지 역 방 향 근무방식 시 급
번호 지역 방향 업종 업무 근무방식 작성자 작성일 조회
304 Calgary 해당없음
통역
통역
알버타 미용사 | 2023.01.26
협의결정 알버타 미용사 2023.01.26 31
303 기타지역 해당없음
미술, 애니메이션
튜터
인간_장홍주 | 2022.12.21
협의결정 인간_장홍주 2022.12.21 100
302 기타지역 Downtown
파이넨셜
파이넨셜
jacob | 2022.11.24
협의결정 jacob 2022.11.24 141
301 기타지역 해당없음
[에세이 작성,AP 과목, IELTS, English, Socials]
튜터
Json | 2022.10.30
Fulltime Json 2022.10.30 245
300 Calgary 해당없음
Tutoring
Math/Physics Tutoring
Tutor Kim | 2022.10.11
협의결정 Tutor Kim 2022.10.11 312
299 기타지역 해당없음
재택근무 당일 100만원 이상 30분에서 1시간 파트타임 고수익 – 사기입니다
사기 (2)
antipu | 2022.10.04
협의결정 antipu 2022.10.04 538
298 Calgary Downtown
사무직
단순 사무직
jacob | 2022.09.29
협의결정 jacob 2022.09.29 397
297 Calgary 해당없음
튜터
수학, 영어, 과학
Sean | 2022.09.24
협의결정 Sean 2022.09.24 307
296 Calgary SE
무역/유통
영업/물류(배송)
Seoul Trading corp | 2022.09.13
Fulltime Seoul Trading corp 2022.09.13 268
295 Edmonton SW
태권도
태권도사범
SPECIAL FORCE TAEGEUK TAEKWONDO | 2022.09.06
Fulltime SPECIAL FORCE TAEGEUK TAEKWONDO 2022.09.06 238
294 기타지역 Downtown
세프
주방업무
Jino | 2022.08.27
Fulltime Jino 2022.08.27 291
293 Calgary SE
Logistics
Warehouse Supervisor
Pantos Logistics Canada Inc | 2022.08.17
Fulltime Pantos Logistics Canada Inc 2022.08.17 420
292 기타지역 Downtown
Restaurant
Chef
Kelowna momo | 2022.08.03
Fulltime Kelowna momo 2022.08.03 404
291 Calgary NW
캘거리 한글학교
K-POP 댄스 지도교사
캘거리 한글학교 | 2022.07.25
협의결정 캘거리 한글학교 2022.07.25 471
290 Calgary NW
캘거리 한글학교
봉사생
캘거리 한글학교 | 2022.07.25
Fulltime 캘거리 한글학교 2022.07.25 481
289 기타지역 해당없음
한글학교 학생 모집 안내
한국어 교육
SK Korean School | 2022.07.25
협의결정 SK Korean School 2022.07.25 616
288 Calgary 해당없음
Home Renovation
Helper
CNK | 2022.07.23
Fulltime CNK 2022.07.23 438
287 Calgary SE
무역/유통
물류(배송)
MJ | 2022.06.24
Fulltime MJ 2022.06.24 447
286 Edmonton 해당없음
교육 서비스
프리랜서 캘리그래피 강사님 (온라인 강의)
loyal | 2022.06.22
Parttime loyal 2022.06.22 385
285 Calgary NE
Warehouse
Unloading Container
Ran Foods (랜푸드) | 2022.06.21
Parttime Ran Foods (랜푸드) 2022.06.21 380